Štatút súťaže

Ochrana osobných údajov

Štatút súťaže "Výzva 500 000 kilometrov"

Článok 1: Úvodné ustanovenie

Tento štatút určuje pravidlá súťaže s názvom „Výzva 500 000 kilometrov“ pre individuálnych účastníkov.

Článok 2: Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách a motivovať verejnosť, aby namiesto motorového vozidla použila na pohyb po meste bicykel a aby tak spoločne všetci účastníci najazdili 500 000 kilometrov v čase trvania súťaže.

Článok 3: Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1. Vyhlasovateľom súťaže je Red Bull Slovensko s.r.o.
2. Odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

Článok 4: Pravidlá súťaže

1. Súťaž je určená jednotlivcom, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. septembra do 31. októbra 2019 používať bicykel na dopravu po meste a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.redbull.dopracenabicykli.eu alebo automaticky v mobilnej aplikácii DPNB - Red Bull.
2. Účastníci súťaže musia mať minimálne 18 rokov.
3. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel.
4. Vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo. Ak sa preukáže, že súťažiaci zadal nepravdivé údaje, môže byť zo súťaže vylúčený.
5. Súťažiaci si pri evidencii, buď cez webový portál, alebo mobilnú aplikáciu, vyberá z týchto možností: Presná trasa, GPX trasa, Trasa. Do súťaže sa počítajú len kilometre najazdené na bicykli.
6. Za jeden deň je možné absolvovať neobmedzený počet jázd.
7. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 4 dní. Po uplynutí tejto doby už nebude možné spätne uviesť prejdené kilometre ani počet jázd.
8. Každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľovi a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

Článok 5: Realizácia a termíny súťaže

1. Termín začatia súťaže je 1. september 2019.
2. Termín uzávierky súťaže je 31. októbra 2019.
3. Termín zverejnenia víťazov súťaže je 10.11.2019.
4. Štatút súťaže je zverejnený na webovom sídle www.redbull.sk/vyzva ako aj na webovej stránke súťaže www.redbull.dopracenabicykli.eu/statut-sutaze
5. Registrácia do súťaže je možná počas celého trvania súťaže od 1.9. do 31.10. 2019.

Článok 6: Odmeny za najazdené kilometre

Za určitý počet najazdených kilometrov získa každý súťažiaci možnosť vyhrať odmeny. Do žrebovania o ceny budú zaradení len súťažiaci, ktorí najazdia stanovený počet kilometrov a vyplnia požadovaný formulár. Víťazi budú vybraní žrebovaním po skončení súťaže. Odmeny sú stanovené nasledovne:
1. Za dosiahnutie 15 najazdených kilometrov organizátor vyžrebuje 500 súťažiacich, ktorí získaju jeden 2pack (dve plechovky) Red Bull.
2. Za dosiahnutie 75 najazdených kilometrov organizátor vyžrebuje 100 súťažiacich, ktorí získaju jednu poukážku na 15-% zľavu na nákup v internetovom obchode Terrabike.sk
3. Za dosiahnutie 500 najazdených kilometrov organizátor vyžrebuje 10 súťažiacich, ktorí získaju chladničku Red Bull a ročnú zásobu nápoja Red Bull – 12 kartónov po 24 plechovkách

Článok 7: Osobitné ustanovenia

1. Celková evidencia najazdených kilometrov je založená na dôvere, keďže cieľom súťaže je predovšetkým podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. Cieľom je posilniť vnímanie cyklistiky ako ekologickej a zdravej formy dopravy, ktorá je vhodnou alternatívou ku každodennej individuálnej automobilovej doprave v mestách i obciach.
2. Mená súťažiacich budú zverejnené na webovej stránke www.redbull.dopracenabicykli.eu.
3. Kontakty na súťažiacich (e-mail, prípadne telefón) zverejnené nebudú a slúžia len pre interné potreby organizátora súťaže.
4. Súhlasom so štatútom súťaže dávajú súťažiaci súhlas s anonymným spracovaním získaných dát o jazdách zapísaných v evidenčnom systéme kampane organizátorom súťaže pre účely vyhodnotenia súťaže a na tvorbu dopravných analýz.
5. Súhlasom so Štatútom súťaže dávajú súťažiaci súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v dokumente „Ochrana osobných údajov“.

Článok 8: Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je schválený vyhlasovateľom súťaže.
2. Štatút je zverejnený na www.redbull.sk/vyzva a www.redbull.dopracenabicykli.eu.
3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.

V Bratislave dňa 30. augusta 2019